Chat with us, powered by LiveChat

Raporty bieżące

Ostatnio dodane:

16/01/2019

Venture INC

Załączników (0)

Działając zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Venture Inc S.A (Spółka) informuje o terminach przekazywania przez Spółkę raportów okresowych w 2019 roku: 1. Jednostkowy Raport Roczny za rok obrotowy  – w dniu 22 kwietnia 2019 r. 2.Jednostkowe Raporty […]

15/11/2018

Venture INC

Załączników (0)

Spółka Venture Inc SA („Emitent”), informuje że dnia 15 listopada 2018 r. powzięła informację o złożeniu wypowiedzenia przez spółkę portfelową Science.Fund sp. z o.o. („Fundusz”)  umowy o dofinansowanie Projektu Grantowego w ramach Działania 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1.: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge […]

15/11/2018

Venture INC

Załączników (0)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. informuje, iż w raporcie okresowym kwartalnym 1/2018 Q z dnia 14 listopada 2018 r. nastąpiła oczywista omyłka pisarska przy wskazaniu numeru kwartału, który powinien mieć nr 3/2018 Q zamiast 1/2018 Q.  W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu okresowego nr 1/2018 Q z dnia 14 listopada 2018 […]

30/07/2018

Venture INC

Załączników (0)

Zarząd Spółki („Emitent”) informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Joannie Sitarz prokury łącznej. Udzielona prokura uprawnia Panią Joannę Sitarz do dokonywania czynności w imieniu Emitenta jedynie łącznie z członkiem Zarządu. Życiorys zawodowy prokurenta zostanie przekazany do publicznej wiadomości po jego dostarczeniu do Spółki. — ESPI

08/07/2018

kglinskatkocz

Załączników (0)

Venture Inc SA („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 06.07.2018 wpłynęło do siedziby Spółki pismo informujące o złożeniu przez Dariusza Ciborskiego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, w zawiadomieniu nie podano przyczyny rezygnacji. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. W sprawie informacji […]

11/06/2018

kglinskatkocz

Załączników (0)

Zarząd Spółki Venture Inc SA(„Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta w dniu 8 czerwca 2018 roku („Zgromadzenie”) posiadały co najmniej 5% głosów ogólnej liczby na tym Zgromadzeniu: 1. Jakub Sitarz – 8 454 667 głosów, co stanowiło 28,33% liczby głosów na Zgromadzeniu i 28,33% głosów […]

08/06/2018

kglinskatkocz

Załączników (1)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 08.06.2018 roku. Treść przedmiotowych uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony sprzeciw do protokołu obrad w stosunku do podjętych uchwał, nie było […]

30/05/2018

kglinskatkocz

Załączników (0)

Zarząd Spółki Venture Inc S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż dniu 30 maja 2018 r. została podpisana Umowa inwestycyjna pomiędzy: Emitentem, Agencją Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, INC S.A. z siedzibą w Poznaniu oraz Panem Szymonem Gawryszczakiem znaczącym akcjonariuszem oraz Prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A., łącznie zwani Stronami. W myśl umowy Strony […]

08/05/2018

kglinskatkocz

Załączników (3)

Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 […]

23/04/2018

kglinskatkocz

Załączników (0)

Zarząd Venture Inc S.A. informuje, iż w raporcie bieżącym nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r., nastąpiła omyłka przy wskazaniu numeru raportu bieżącego, który winien mieć nr 1/2018. W związku z tym faktem Emitent dokonuje korekty numeracji raportu nr 7/2018 z dnia 23 stycznia 2018 r. w ten sposób, że oznacza go numerem 1/2018. […]

color
https://ventureinc.pl/wp-content/themes/imperio/
https://ventureinc.pl/
#4cb747
style1
paged
Wczytywanie postów...
/home/vinc/domains/ventureinc.pl/public_html/
#
on
none
loading
#
Sort Gallery
on
yes
yes
off
Enter your email here
off
on